Nazovite me
Imate pitanja? Ostavite nam ime i broj telefona i mi ćemo Vas nazvati.

Odustanak od kupovine

Kupac ima pravo da odustane od potpisanog Ugovora, osim u slučaju kupovine robe koja je izrađena van standardnih dimenzija prema zahtevu Kupca, slanjem čitko popunjenog obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način, bez navedenog razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača, pod uslovom da to učini pre isporuke robe, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe.

Izjava o odustanku od Ugovora ima pravno dejstvo od dana kada je poslata na adresu sedišta prodavca TR Biovital, Subotica, Josipa Kraša 10., 24000 Subotica, ili na e-mail: info@kurkumakapsule.com

Odustanak od ugovora možete preuzeti: ovde.

Odustankom od Ugovora u napred navedenom roku smatra se da Ugovor nije ni zaključen, a za kupca nastaju sledeće obaveze:

 • Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili ovlašćenom zastupniku Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. 

 • Ako Kupac u navedenom roku ne želi da zadrži robu, može da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje troškova vraćanja/transporta robe.

 • Kupac snosi neposredne troškove povraćaja robe Prodavcu.

 • Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se Prodavac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio Kupca da je sam Kupac u obavezi da ih plati. Prodavac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe, prilikom vraćanja do mesta kupovine, tu odgovornost snosi sam Kupac.

 • Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 • Prodavac će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Kupca na tekući račun Kupca. Kupac je dužan da pošalje broj tekućeg računa u elektronskoj formi na info@kurkumakapsule.com (najkasnije u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak) da ne bi došlo do greške prilikom povrata sredstva, ukoliko je robu platio pouzećem.

 • Prodavac će izvršiti povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se Kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 • Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva Kupca za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio Prodavac.

 • Ukoliko Kupac odustane od kupovine,  nakon što je platio robu i troškove dostave, prilikom povrata novca Kupcu nismo u obavezi da vratimo iznos troškova dostave - već se povrat novca vrši samo za vrednost robe.

 • Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 28.), nakon isteka roka od 14 kalendarskih dana od dana prijema robe, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

Prava Potrošača u slučaju nesaobraznosti ugovora

1.Saobraznost ugovoru

 • Prodavac (TR Biovital ) je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 • Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca
 • Ukoliko se nesaobraznost ukloni u roku od 6 meseciod dana prelaska rizika na Kupca, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u ternutku prelaska rizika na potrošača.
 • Sve troškove koji su potrebni da bi se roba saobrazila ugovoru- troškove rada, materijala, preuzimanja I isporuke snosi Prodavac
 • U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što Kupac obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da ukloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom robe, odnosno može zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora u pogledu te robe.
 • Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

2.Smatra se da je roba saobrazna ugovoru u sledećim slučajevima :

 • Ukoliko roba ima odgovarajuće svojstvo i odgovara opisu koji je dao Prodavac.
 • Ukoliko roba ima svojstva neophodna za redovnu upotrebu robe iste kategorije.
 • Ukoliko roba ima neophodna svojstva potrebna za odgovarajuću upotrebu za koju je Kupac nabavlja.
 • Ukoliko roba po svom kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste, što Kupac može opravdano da očekuje, kao i javna navođenja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako su navođenja učinjena putem oglasa ili na ambalaži robe.

3.U slučaju da otklanjanje nesaobraznosti nije moguće

 • Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako se nesaobraznost ne može ukloniti zamenom ili otklanjanjem kvara uopšte niti u odgovarajućem roku.

 • Nakon prve popravke- ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca i samo u slučaju da je artikal moguće servisirati. Imajući u vidu prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio istu, potrebno je da se popravka ili zamena izvrši u odgovarajućem roku bez značajnih neugodnosti i uz saglasnost Kupca i samo u slučaju da je artikal moguće servisirati.

 • Imajući u vidu prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio istu, potrebno je da se popravka ili zamena izvrši u odgovarajućem roku bez značajnih neugodnosti i uz saglasnost Kupca.

 • U slučaju da se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom robe, odgovarajućim umanjenjem cene ili da zahteva raskid ugovora. Otklanjanje nesaobraznosti moguće je izvršiti opravkom robe isključivo uz saglasnost Kupca.

 • Ako zamena ne može da se izvrši bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe ili njene namene.

 • Ako otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca nastaje ako se u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir:

 • Vrednost robe koju bi imala u slučaju da je saobrazna ugovoru.
 • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.

 • Da li saobraznost može da se otkloni bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

4.Odgovornost za nesaobraznost

a) Prodavac odgovara za nesaobraznost robe po ugovoru:

 • koja je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao

 • koja se pojavi nakon prelaska rizika na potošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga

b) Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstva robe u slučaju da :

 • nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje

 • ako je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja

 • ukoliko obećanje nije moglo uticati na odluku Kupca da zaljuči ugovor

5. Rokovi i teret dokazivanja

 • Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe po ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača

 • Ukoliko nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe ili prirodom određene nesaobraznosti

6. Otklanjanje nesaobraznosti nakon isteka zakonskog roka

Nakon isteka zakonskog roka saobraznosti robe od dve godine, Kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. Tada samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. 

Rešavanje žalbi i mogućnosti izvršenja

Potrošač može podneti žalbe na proizvod ili na aktivnosti prodavca na sledeće kontakt podatke:

Telefon: +381 (0)24 41-000-14
Mobil: +381 (0)64 24-24-174

Web stranica: https://www.biovital.rs

E-mail: info@kurkumakapsule.com

Potrošač može preduzeću, usmeno ili pismeno, saopštiti žalbu koja se odnosi na ponašanje, aktivnost ili propust poslovanja ili osobe koja deluje u interesu ili korist posla, a u direktnoj vezi je sa distribucijom ili prodajom proizvoda potrošačima.

Kupac ima pravo da izjasni reklamaciju u pismenoj ili usmenoj formi. Prodavac ima obavezu da u roku od 8 dana obavestiti Kupca o ishodu reklamacije.

Zapisnik o žalbi mora da sadrži:

 • Ime i prezime Kupca

 • Proizvod koji se reklamira

 • Vreme kad se reklamirani proizvod vratio kod Prodavca

 • Broj računa-otpremnice

 • Način i vreme narudžbe

 • Opis o kvaru

 • Postupak reklamacije

 • Vreme zaključivanja reklamacije

Reklamacioni obrazac možete preuzeti na sledećem linku: ovde.

Nismo u mogućnosti da otkupninom preuzmemo pošiljke! Pošiljke Kupac šalje o svom trošku (bez otkupnine) kurirskom službom koju odabere, a povrat novca se vrši islkjučivo bankovnim prenosom na tekući račun Kupca.
 

Servis i reklamacija robe

 • Kupac je svako ko putem interneta na sajtu www.biovital.rs kupuje proizvode

 • Kupac ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod

 • Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija. Mesto za prijem reklamacija je (adresa gde se šalje proizvod): Tr Biovital Subotica 24000, Samoborska 48.

 • U slučaju da potrošač reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara i šalje robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi je da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje ako je moguće u originalnoj ambalaži.

 • Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta reklamacije, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.

 • Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. 

 • Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 • Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 • Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

 • Kupac nema pravo na prigovor ukoliko je propustio rok za podnošenje prigovora, ako je nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili je promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata

 • Ako je je do greške pri isporuci došlo od strane Prodavca- on snosi troškove transporta

 • Ako je do oštećenja robe došlo pri transportu – kurirska služba mora da sačini zapisnik o šteti

 • Ako se radi o želji kupca da zameni proizvod ili za povratom novca – troškove transporta snosi Kupac

 • Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da ispuni zahteve Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Rok za rešavanje reklamacija moguće je produžiti samo jednom.

 • Kupac je dužan da pošalje broj svog tekućeg računa u elektronskoj formi na info@kurkumakapsule.com kako bi se izbegle greške prilikom povrata sredstava

 • Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne želi da prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući- tada će Kupcu biti vraćen iznos kupoprodajne cene prizvoda.

Uslov da Kupac ostvari pravo na saobraznost je da pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru- priloži uz neispravan artikal i dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i neoštećenu ambalažu i račun-otpremnicu. Pored toga potrebno je navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Pre provere dokumentacije i navedenih nije moguća zamena delova.
 

Gubljenje prava na saobraznost

Prodavac nije u obavezi da preuzme bilo kakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca. Ukoliko se utvrdi fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne snosi odgovornost- Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već da cenu umanji za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja ili kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom od strane Kupca. Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.
Ukoliko kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Takođe će biti naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će biti isporučen na adresu Potrošača tek nakon što Kupac uplati Prodavcu na tekuci račun sve nastale troškove.

Pravo na saobraznost ne može se ostvariti ako je do oštećenja ili kvara robe došlo u toku transporta, nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač treba da ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda prilikom preuzimanja istog. U suprotnom, naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla, a ne na njegovu funkcionalnost. Podrazumeva se da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošača navedenih u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.


 

 

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".